ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Μέλη της Λέσχης μπορούν να γίνουν όσοι/ες ασχολούνται καθοιονδήποτε τρόπο με την ελιά και τα προϊόντα της (παραγωγοί, ελαιοτριβείς, τυποποιητές, χημικοί, γευσιγνώστες, μάγειροι, κλπ), καθώς και όσοι/ες απλά αγαπούν την ελιά και τα προϊόντα της.

Τα Μέλη της Λέσχης αποτελούν τον βασικό κορμό της ΦΙΛΑΙΟΣ. Οι ερωτήσεις, οι απορίες, οι υποδείξεις, αλλά και οι εξειδικευμένες γνώσεις τους, λειτουργούν ως ένα πρώτο think tank, προσδιορίζοντας το ρόλο της Λέσχης, τις δράσεις και τις προτεραιότητές της. Μπορείς κι εσύ να γίνεις Μέλος της Λέσχης! Εάν ασχολείσαι επαγγελματικά με τον τομέα ή εάν απλά ανήκεις στους λάτρεις του ελαιολάδου και της ελιάς!

Τα Μέλη της Λέσχης διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και έκτακτα.

Ειδικότερα:

Ως Τακτικά Μέλη, πέραν των ιδρυτικών, εγγράφονται όσες/οι ενστερνίζονται τους σκοπούς του Σωματείου και είναι διατεθειμένες/οι να προσφέρουν τις προσωπικές τους υπηρεσίες και ικανότητες για την πραγμάτωση και προαγωγή των σκοπών της Λέσχης.
Για την εγγραφή ενός μέλους, υποβάλλεται αίτηση, η οποία υποστηρίζεται από δύο τακτικά μέλη. Δικαίωμα εκλογής ως Μέλος του Δ.Σ. έχουν τα Μέλη ένα χρόνο μετά την εγγραφή τους ως τακτικού μέλους.

Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωπικότητες της πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Έλληνες ή αλλοδαποί που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στο Σωματείο και με εισηγήσεις, έρευνες, ανακοινώσεις και εργασίες έχουν συμβάλλει οπωσδήποτε στην προαγωγή των σκοπών του Σωματείου, καθώς και τακτικά μέλη τα οποία απεσύρθηκαν από την ενεργό δράση, πλην όμως διακρίθηκαν στο γενικό έργο του Σωματείου. Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους είναι τιμητική, γι’ αυτό και το μέλος δεν υποχρεούται στην καταβολή συνδρομών, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής στη Διοίκηση του Σωματείου. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρίστανται, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, στις Γ.Σ. του Σωματείου και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Σωματείου κατά βούληση.

Έκτακτα Μέλη ή Φίλοι της Λέσχης χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία διακείμενα ευμενώς προς τους σκοπούς του Σωματείου, συμβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγμάτωση των σκοπών του.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

10,00€ ΕΓΓΡΑΦΗ +

10,00€ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Alpha Bank IBAN: GR64 0140 1200 1200 0200 2009 914

Piraeus Bank IBAN: GR67 0172 0490 0050 4910 1254 205

4 + 2 =