Ειδική έκδοση του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ

Την πρόβλεψη και παρακολούθηση των αλλαγών σε σειρά τεχνικών επαγγελμάτων, 20 σε πρώτη φάση, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ελαιουργού, υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ. H δράση αποτελεί ερευνητική́ πρωτοβουλία αλλά́ και παρέμβαση υποστήριξης των επιχειρήσεων, με βασική επιδίωξη να καλύψει ένα κενό́ στρατηγικής πληροφόρησης σε επίπεδο επαγγελμάτων σχετικά́ με την έγκαιρη αναγνώριση τάσεων, εξελίξεων και μεταβολών που επιδρούν στην εξέλιξη τους. 

Βασικό αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση Οδικών Χαρτών Προσαρμογής Επαγγελμάτων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως οδηγοί́ δράσης και ως σημεία αναφοράς για την αποτελεσματική́ ανταπόκριση επαγγελματιών, επιχειρήσεων και φορέων πολιτικής στις συντελευμένες και επερχόμενες αλλαγές. 

Στην ειδική έκδοση με τίτλο «ΕΛΑΙΟΥΡΓΟΣ» περιγράφονται οι γενικές λειτουργίες του επαγγέλματος, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

  • παραλαβή́ και επεξεργασία του ελαιόκαρπου
  • αποθήκευση του παραγόμενου ελαιολάδου 
  • διαχείριση και διάθεση των ελαιουργικών αποβλήτων

Το υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν, σε συνδυασμό́ με την αυξανόμενη ζήτηση του ελαιολάδου σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδεικνύουν τις προοπτικές ανάπτυξης του επαγγέλματος, με την προϋπόθεση του ανασχεδιασμού́ του τρόπου οργάνωσης και παραγωγής. 

Στην αντίπερα όχθη, εξωγενείς απειλές, όπως η ευμετάβλητη τιμή́ του ελαιολάδου και η κλιματική́ αλλαγή́, αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του κλάδου. 

Το επάγγελμα του ελαιουργού συσχετίζεται με τον ευρύτερο τομέα της αγροδιατροφής, διασυνδέεται με τις δραστηριότητες των ελαιοπαραγωγών και με τα επαγγέλματα των εμπόρων ελαιολάδου, των τυποποιητών ελαιολάδου και των πυρηνελαιουργών.

Στις τάσεις και τις δυναμικές του επαγγέλματος, καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • αύξηση του κόστους λειτουργίας των ελαιουργικών επιχειρήσεων (αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, πληθωρισμός, αύξηση λειτουργικών εξόδων),
  • καθορισμός της αμοιβής ελαιουργού με βάση την ποσότητα του προς επεξεργασία ελαιόκαρπου (ποσότητα του προς επεξεργασία ελαιόκαρπου, δικαίωμα έκθλιψης, τιμολόγηση),
  • μεγιστοποίηση του οφέλους από την χρήση των νέων τεχνολογιών με την υιοθέτηση της μεθόδου της κοινής άλεσης (κοινή άλεση, ποσότητα ελαιόκαρπου, μεγιστοποίηση απόδοσης, ελαχιστοποίηση κόστους),
  • παροχή κινήτρων για συγχώνευση μικρών ελαιουργείων (οικονομίες κλίμακας, βιωσιμότητα, βαθμός απασχόλησης, παραγωγικότητα).

Η πλήρης έκδοση του Οδικού χάρτη προσαρμογής του επαγγέλματος του Ελαιουργού, είναι διαθέσιμη εδώ.