Αίτηση Εγγραφής

 
1 Start 2 Complete

Κύριοι,

Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου ως μέλος της Λέσχης σας, καθόσον εις το πρόσωπό μου συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το Καταστατικό του Συλλόγου, των όρων του οποίου έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία μου είναι ακριβή και αληθή.

Με την αίτησή μου καταβάλλω το ποσό των 10,00€, ως δικαίωμα εγγραφής, μετρητά ή με κατάθεση στο λογ. Alpha Bank με IBAN: GR64 0140 1200 1200 0200 2009 914